Language Observatory

2007-01-15

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Georgian

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია პრეამბულა ვინაიდან ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისათვის დამახასიათებელი ღირსების და თანასწორი და განუყოფელი უფლებების აღიარება წარმოადგენს თავისუფლების, სამართლიანობის და საყოველთაო მშვიდობის საფუძველს; და ვინაიდან ადამიანის უფლებათა უგულებელყოფამ და აბუჩად აგდებამ გამოიწვია ბარბაროსული აქტები, რაც აღაშფოთებს კაცობრიობის სინდისს, და რომ ისეთი მსოფლიოს შექმნა, რომელშიც ადამიანებს ექნებათ სიტყვისა და რწმენის თავისუფლება და რომელშიც ისინი იცხოვრებენ შიშისა და გაჭირვების გარეშე, გამოცხადებულია როგორც ადამიანთა მაღალი მისწრაფება; და ვინაიდან აუცილებელია უფლებებს იცავდეს კანონის ძალა იმის უზრუნველსაყოფად, რათა ადამიანი იძულებული არ გახდეს მიმართოს აჯანყებას, როგორც უკანასკნელ საშუალებას ტირანიისა და ჩაგვრის წინააღმდეგ; და ვინაიდან აუცილებელია ხელის შეწყობა ხალხათა შორის მეგობრულ ურთიერთობათა განვითარებისათვის; და ვინაიდან გაერთიანებული ერების ხალხებმა წესდებაში დაადასტურეს თავიანთი რწმენა ადამიანის ძირითადი უფლებებისადმი, ადამიანის პიროვნების ღირსებისა და ღირებულების და კაცებისა და ქალების თანასწორუფლებიანობისადმი და გადაწყვიტეს ხელი შეუწყონ სოციალურ პროგრესსა და ცხოვრების უკეთეს დონეს მეტი თავისუფლების პირობებში; და ვინაიდან წევრმა სახელმწიფოებმა იკისრეს ვალდებულება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობაში ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა საყოველთაო ატივისცემასა და დაცვას; და ვინაიდან ასეთ უფლებათა და თავისუფლებათა საყოველთაო გაგებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ ვალდებულების მთლიანად შესრულებისათვის, გენერალური ასამბლეა აცხადებს ადამისანის უფლებათა ამ საყოველთაო დეკლარაციას ისეთ ამოცანად, რომლის შესრულებას უნდა ელტვოდეს ყველა ხალხი და სახელმწიფო, რათა ყოველი ადამიანი და საზოგადოების ყოველი ორგანო, ნიადაგ გაითვალისწინებს რა ამ დეკლარაციას, მიისწრაფოდეს სწავლა-განათლების მეშვეობით ხელი შეუწყოს ამ უფლებათა და თავისუფლებათა პატივისცემას და მათი საყოველთაო და ეფექტიანი აღიარება-განხორციელების უზრუნველყოფას ნაციონალური თუ საერთაშორისო პროგრესული ღონისძიებებით როგორც ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა ხალხებში, ასევე ამ სახელმწიფოების იურისდიქციისადმი დაქვემდარებულ ტერიტორიათა ხალხებში. მუხლი 1. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. მათ მინიჭებული აქვთ გონება და სინდისი და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულისკვეთებით. მუხლი 2. ამ დეკლარაცით გამოცხადებული ყველა უფლება და ყველა თავისუფლება მინიჭებული უნდა ჰქონდეს ყოველ ადამიანს განურჩევლად რაიმე განსხვავების, სახელდობრ, რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა რწმენის, ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა მდგომარეობისა. გარდა ამისა, დაუშვებელია რაიმე განსხვავება იმ ქვეყნის თუ ტერიტორიის პოლიტიკური, სამართლებრივი ან საერთაშორისო სტატუსის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, თუ როგორია ეს ტერიტორია - დამოუკიდებელი, სამეურვეო, არათვითმმართველი თუ სხვაგვარად შეზღუდული თავის სევერენიტეტში. მუხლი 3. ყოველ ადამიანს აქვს სიცოცხლის, თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება. მუხლი 4. არავინ არ უნდა იმყოფებოდეს მონობაში ან ძალმომრეობით მორჩილების მდგომარეობაში. ყველა სახის მონობა და მონათვაჭრობა აკრძალულია. მუხლი 5. არავის მიმართ არ უნდა იქნეს გამოყენებული წამება ან სასტიკი, არაადამიანური თუ მისი ღირსების დამამცირებელი მოპყრობა და სასჯელი. მუხლი 6. ყოველ ადამიანს, სადაც უნდა იმყოფებოდეს იგი, იმის უფლება აქვს, რომ აღიარებულ იქნეს მისი სამართალსუბიექტობა. მუხლი 7. ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე და, განურჩევლად რაიმე განსხვავებისა, ყველას აქვს უფლება თანაბრად იყოს დაცული კანონის მიერ. ყველა ადამიანს აქვს უფლება თანაბრად იყოს დაცული ამ დეკლარაციის დამრღვევი ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან და ასეთი დისკრიმინაციის ყოველგვარი წაქეზებისაგან. მუხლი 8. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ეფექტიანად იქნეს აღდგენილი უფლებებში კომპეტენტური ნაციონალური სასამართლოების მიერ იმ შემთხვევაში, როცა დარღვეულია მისთვის კონსტიტუციით თუ კანონით მინიჭებული ძირითადი უფლებები. მუხლი 9. არავის დაპატიმრება, დაჭერა ან გაძევება არ შეიძლება თვითნებურად. მუხლი 10. ყოველ ადამიანს მის უფლება-მოვალეობათა განსაზღვრისათვის და მისთვის წაყენებული სისხლისსამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის დასადგენად აქვს, სრული თანასწორობის საფუძველზე, იმის უფლება, რომ მისი საქმე საქვეყნოდ და სამართლიანობის ყველა მოთხოვნის დაცვით გაარჩიოს დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა სასამართლომ. მუხლი 11. ყოველ ადამიანს, რომელსაც ბრალად ედება დანაშაულის ჩადენა, უფლება აქვს ითვლებოდეს უდანაშაულოდ მანამ, სანამ მისი დამნაშავეობა დადგენილი არ იქნება კანონიერი წესისამებრ საჯარო სასამართლო განხილვით, რომლის დროსაც მისთვის უზრუნველყოფილია დაცვის ყველა შესაძლებლობა. არავის არ შეიძლება მსჯავრი დაედოს დანაშაულისათვის რაიმე ისეთი მოქმედების ჩადენის საფუძველზე, ანდა ისეთი უმოქმედობისათვის, რომლებიც ჩადენის დროს არ შეადგენდა დანაშაულს ნაციონალური კანონის ან საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. არ შეიძლება აგრეთვე უფრო მძიმე სასჯელის დადება, ვიდრე ის, რომელიც შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო იმ დროს, როცა ჩადენილ იქნა დანაშაული. მუხლი 12. არავის მიმართ არ შეიძლება თვითნებური ჩარევა მის პირადსა და ოჯახურ ცხოვრებაში, თვითნებური ხელყოფა მისი საცხოვრებელი ბინის ხელშეუხებლობის, მისი კორესპონდენციის საიდუმლოების,ანდა მისიპატივისა და რეპუტაციისა. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება დაცული იყოს კანონის მიერ ასეთი ჩარევისა თუ ხელყოფისაგან. მუხლი 13. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება დაუბრკოლებლად იცვლიდეს ადგილსამყოფელს და ირჩევდეს თავის საცხოვრებელ ადგილს ყოველი სახელმწიფოს ფარგლებში. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება დატოვოს ყოველი ქვეყანა, მათ შორის თავისიც, და დაბრუნდეს თავს ქვეყანაში. მუხლი 14. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ეძიოს დევნისაგან თავშესაფარი სხვა ქვეყნებში და ისარგებლოს ამ თავშესაფრით. ეს უფლება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ისეთი დევნის შემთხვევაში, რომლის საფუძველს ნამდვილად წარმოადგენს ჩადენა არაპოლიტიკური დანაშაულისა, ანდა ქმედობისა, რომელიც ეწინააღმდეგება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიზნებსა და პრინციპებს. მუხლი 15. ყოველ ადამიანს აქვს მოქალაქეობის უფლება. არავის არ შეიძლება თვითნებურად ჩამოერთვას მოქალაქეობა ან უფლება თავისი მოქალაქეობის შეცვლისა. მუხლი 16. სრულასაკოვნებას მიღწეულ კაცებსა და ქალებს უფლება აქვთ რასის, ეროვნების ან რელიგიის ნიშნით რაიმე შეზღუდვის გარეშე, დაქორწინდნენ და ოჯახი დააფუძნონ. ისინი სარგებლობენ ერთნაირი უფლებებით დაქორწინებისას, ქორწინებაში ყოფნის დროს და განქორწინებისას. დაქორწინება შესაძლებელია მხოლოდ ორივე მექორწინე მხარის თავისუფალი და სრული თანხმობისას. ოჯახი არის საზოგადოების ბუნებრივი და ძირითადი უჯრედი და მას უფლება აქვს დაცული იყოს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მხრივ. მუხლი 17. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ფლობდეს ქონებას როგორც ერთპიროვნულად, ასევე სხვებთან ერთად. არავის არ უნდა ჩამოერთვას ქონება თვითნებურად. მუხლი 18. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებისა; ეს უფლება მოიცავს თავისუფლებას თავისი რელიგიის თუ რწმენის შეცვლისა და თავისუფლებას თავისი რელიგიის თუ რწმენის აღმსარებლობისა როგორც ერთპიროვნულად, ასევე სხვებთან ერთად, მოძღვრებაში ღთვისმსახურებაში და რელიგიურ და რიტუალურ წესჩვეულებ ათა შესრულებაში საჯარო თუ კერძო წესით. მუხლი 19. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება მრწამსის თავისუფლებისა და მისი თავისუფლად გამოთქმისა; ეს უფლება მოიცავს ადამიანის თავისუფლებას დაუბრკოლებლად იქონიოს თავისი მრწამსი და ეძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები ყოველგვარი საშუალებებით და სახელმწიფო საზღვრებისაგან დამოუკიდებლად. მუხლი 20. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება მშვიდობიანი კრებებისა და ასოციაციების თავისუფლებისა. არავის იძულება არ შეიძლება რაიმე ასოციაციაში შესასვლელად. მუხლი 21. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობდეს თავისი ქვეყნის მართვა-გამგეობაში ან უშუალოდ, ანდა თავისუფლად არჩეულ წარმომადგენელთა მეშვეობით. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თანაბარ საფუძველზე შევიდეს თავისი ქვეყნის სახელმწიფო სამსახურში. ხალხის ნება უნდა იყოს საფუძველი მთავრობის ძალაუფლებისა; ეს ნება უნდა გამოიხატებოდეს პერიოდულ და გაუყალბებელ არჩევნებში, რომლებიც უნდა ტარდებოდეს საყოველთაო და თანასწორი საარჩევნო უფლების პირობებში, ფარული კენჭისყრით, ანდა სხვა თანაბარმნიშვნელოვანი ფორმების მეშვეობით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხმის მიცემის თავისუფლებას. მუხლი 22. ყოველ ადამიანს, როგორც საზოგადოების წევრს, აქვს სოციალური უზრუნველყოფის უფლება და უფლება განახორციელოს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ დარგებში, ნაციონალური მეცადინეობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის მეშვეობით და ყოველი სახელმწიფოს სტრუქტურისა და რესურსების შესაბამისად, ის უფლებები, რომლებიც აუცილებელია მისი ღირსების შენარჩუნების თავისუფალი განვითარებისათვის. მუხლი 23. ყოველ ადამიანს აქვს შრომის, სამუშაოს თავისუფალი არჩევის, შრომის სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობების და უმუშევრობისაგან დაცვის უფლება. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თანაბარი შრომის თანაბრად ანაზღაურებისა ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. ყოველ მუშაკს აქვს უფლება იღებდეს სამართლიანსა და დამაკმაყოფილებელ გასამრჯელოს, რომელიც უზრუნველყოფს ღირსეულ ადამიანურ არსებობას თვითონ მისთვის და მისი ოჯახისათვის და რომელსაც, როცა აუცილებელია, ემატება სოციალური უზრუნველყოფის სხვა სახსრები. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება შექმნას პროფესიული კავშირები და შევიდეს პროფესიულ კავშირებში თავისი ინტერესების დასაცავად. მუხლი 24. ყოველ ადამიანს აქვს დასვენებისა და მოცალეობის უფლება სამუშაო დღის გონივრული შეზღუდვისა და ანაზღაურებული პერიოდული შვებულების უფლების ჩათვლით. მუხლი 25. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი დონე, საკვების, ტანსაცმლის, ბინის, სამედიცინო მოვლისა და საჭირო სოციალური მომსახურეობის ჩათვლით, რომელიც აუცილებელია თვითონ მისი და მისი ოჯახის ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შესანარჩუნებლად, და უფლება უზრუნველყოფილი იყოს უმუშევრობის, ავადმყოფობის, ინვალიდობის, ქვრივობის, მოხუცობულობის ან მისგან დამოუკიდებელ გარემოებათა გამო არსებობის საშუალებათა დაკარგვის სხვა შემთხვევაში. დედობა და ჩვილი ყრმის ასაკი იძლევა განსაკუთრებული მზრუნველობითა და დახმარებით სარგებლობის უფლებას. ყველა ბავშვი, დაბადებული ქორწინებაში თუ ქორწინების გარეშე, უნდა სარგებლობდეს ერთნაირი სოციალური დაცვით. მუხლი 26. ყოველ ადამიანს აქვს განათლების უფლება. განათლება დაწყებითი და ზოგადი მაინც, უფასო უნდა იყოს. დაწყებითი განათლება უნდა იყოს სავალდებულო. ტექნიკური და პროფესიული განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, უმაღლესი განათლება კი - ერთაირად მისაწვდომი ყველასათვის თითოეულის უნარისამბერ. განათლება მიმართული უნდა იყოს ადამიანის პიროვნების სრული განვითარებისა და ადმიანის უფლებათა ძირითად თავისუფლებათა პატივისცემის გადიდებისაკენ. განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ყველა ხალხის, ყველა რასობრივი თუ რელიგიური ჯგუფის ურთიერთ გაგებას, შემწყნარებლობასა და მეგობრობას და ხელი უნდა შეუწყოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოღვაწეობას მშვიდობის შესანარჩუნებლად. მშობლებს აქვთ პრიორიტეტის უფლება აირჩიონ რა სახის განათლებაც სურთ თავ
13:03:00 - ycchew - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=796: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

2007-01-14

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Thai

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คำปรารภ โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจำตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดา สมาชิก ทั้ง หลายแห่งครอบครัว มนุษย์เป็นหลักมูลเหตุแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก โดยที่การไม่นำพาและการเหยียดหยามต่อสิทธิมนุษยชน ยังผลให้มีการหระทำอันป่าเถื่อน ซี่งเป็นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง และใต้[ได้]มีการประกาศว่า ปณิธานสูงสุดของสามัญชนได้แก่ความต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยอิสรภาพในการพูด และความเชื่อถือ และอิสรภาพพ้นจากความหวาดกลัวและความต้องการ โดยที่เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย ถ้าไม่ประสงค์จะให้คนตกอยู่ในบังคับให้หันเข้าหาการขบถขัดขืนต่อทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย โดยที่ประชากรแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์และในสิทธิเท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้ตกลงใจที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม และมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นด้วยในอิสรภาพ อันกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฎิญาณจะให้บรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการปฎิบัติตามทั่วสากลต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล โดยร่วมมือกับสหประชาชาติ โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิ และอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ปฏิญาณนี้สำเร็จผลเต็มบริบูรณ์. ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จสำหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่า เอกชนทุกคนและองค์การชองสังคมทุกองค์การ โดยการรำลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิจ จะบากบั่นพยายามด้วยการสอนและศึกษา ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือ และการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผลจริงจัง ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใตัอำนาจของรัฐนั้น ๆ ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักด[เกียรติศักดิ์]และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ ดังเช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่น ๆ อนึ่งจะไม่มีความแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจำกัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อ 3 คนทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งตัวตน ข้อ 4 บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็นทาส หรือต้องภาระจำยอมไม่ได้ความเป็นทาษ และการค้าทาษเป็นห้ามขาดทุกรูป ข้อ 5 บุคคลใด ๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายผิดมนุษยธรรมหรือต่ำช้าไม่ได้ ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่า เป็นบุคคลตามกฏหมายทุกแห่งหน ข้อ 7 ทุกคนเสมอกันตามกฏหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฏหมายเท่าทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติดังกล่าว ข้อ 8 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบำบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มีอำนาจแห่งชาติต่อการกระทำอันละเมิดสิทธิหลักมูล ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้ ข้อ 10 ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและการกระทำผิดอาชญาใด ๆ ที่ตนถูกกล่าวหา ข้อ 11 ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาชญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีผิดตามกฏหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซึ่งตนได้รับหลักประกันบรรดาที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้คดี จะถือบุคคลใด ๆ ว่ามีความผิดทางอาชญาเนื่องด้วยการกระทำหรือละเว้นใด ๆ อันมิได้จัดเป็นความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะได้กระทำการนั้นขึ้นไม่ได้ และจะลงโทษอันหนักกว่าที่ใช้อยู่ในขณะที่ได้กระทำความผิดทางอาชญานั้นไม่ได้ ข้อ 12 บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัวในครอบครัว ในเคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น ข้อ 13 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนไหวและสถานที่อยู่ภายในเขตของแต่ละรัฐ ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใด ๆ ไป รวมทั้งประเทศของตนเองด้วย และที่จะกลับยังประเทศตน ข้อ 14 ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพำนักในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการประหัตประหาร จะอ้างสิทธิไม่ได้ ในกรณีที่การดำเนินคดีสืบเนื่องอย่างแท้จริงมาจากความผิดที่ไม่ใช่ทางการเมือง หรือจากการกระทำอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ ข้อ 15 ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง บุคคลใด ๆ จะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้ ข้อ 16 ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะทำการสมรส และจะก่อตั้งครอบครัว โดยปราศจากการจำกัดใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการขาดจากการสมรส การสมรส จะกระทำกันก็แต่ด้วยความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่ของผู้ที่เจตนาจะเป็นคู่สมรส ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ ข้อ 17 ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยลำพังตนเอง เช่นเดียวกับโดยร่วมกับผู้อื่น บุคคลใด ๆ จะถูกริบทรัพย์สินโดยพลการไม่ได้ ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนา สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อถือ และอิสรภาพในการที่จะประกาศ ศาสนา หรือความเชื่อถือของตน โดยการสอน การปฏิบัติการสักการะบูชาและการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยลำพังตนเองหรือในประชาคมร่วมกับผู้อื่น และเป็นการสาธารณะหรือส่วนบุคคล ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเกา[เอา]ความเห็นโดยปราศจากการแรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน ข้อ 20 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการร่วมประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ บุคคลใด ๆ จะถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งสมาคมใดไม่ได้ ข้อ 21 ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน จะเป็นโดยตรงหรือโดยผ่านทางผู้แทนซึ่งได้เลือกตั้งโดยอิสระ ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค เจตจำนงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอำนาจของรัฐบาล เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกำหนดเวลา และอย่างแท้จริง ซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอย่างอื่นทำนองเดียวกัน ข้อ 22 ทุกคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม มีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม และมีสิทธิในการบรรลุถึงซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและทางวัฒนธรรม อันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกียรติศักดิ์ของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ทั้งนี้ โดยความเพียรพยายามแห่งชาติและโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ และตวม[ตาม]ระบอบการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ ข้อ 23 ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และเป็นประโยชน์แห่งการงาน และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมกันสำหรับงานเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนที่ทำงานมีสิทธิที่จะได้รับสินจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ ที่จะให้ประกันแก่ตนเองและครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็นอยู่อันคู่ควรแก่เกียรติศักดิ์ของมนุษย์ และถ้าจำเป็นก็จะต้องได้รับวิถีทางคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเข้าร่วมสหพันธ์กรรมกรเพื่อความคุ้มครองแห่งผลประโยชน์ของตน ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งการจำกัดเวลาทำงานตามสมควร และวันหยุดงานเป็นครั้งคราวโดยได้รับสินจ้าง ข้อ 25 ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางแพทย์และบริการสังคมที่จำเป็น และมีสิทธิในความมั่นคงยามว่างงาน เจ็บป่วยพิการ เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดอาชีพอื่นในพฤติการที่นอกเหนืออำนาจของตน มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน ข้อ 26 ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษาและการศึกษาชั้นหลักมูล การประถมศึกษาจะต้องเป็นการบังคับ การศึกษาทางเทคนิคและวิชาอาชีพ จะต้องเป็นอันเปิดโดยทั่วไป และการศึกษาชั้นสูงขึ้นไปก็จะต้องเป็นอันเปิดสำหรับทุกคนเข้าได้ถึงโดยเสมอภาคตามมูลฐานแห่งคุณวุฒิ การศึกษาจะได้จัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และยังความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลให้มั่นคงแข็งแรง จะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนา และจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของ สหประชาชาติ เพื่อการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะให้แก่บุตรของตน ข้อ 27 ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประขาคมโดยอิสระ ที่จะบันเทิงใจในศิลปะและที่จะมีส่วนในความรุดหน้า และ คุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมและทางวัตถุ อันเป็นผลจากประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งตนเป็นผู้สร้าง ข้อ 28 ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทางให้สำเร็จผลเต็มที่ตามสิทธิและอิสรภาพดั่งกำหนดไว้ในปฏิญญานี้ ข้อ 29 ทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระเต็มที่ จะกระทำได้ก็แต่ในประชาคมเท่านั้น ในการใช้สิทธิและอิสรภาพแห่งตน ทุกคนตกอยู่ในบังคับของข้อจำกัด เพียงเท่าที่ได้กำหนดลงโดยกฎหมายเท่านั้น เพื่อประโยชน์ที่จะได้มาซี่งการรับนับถือ และเคารพสิทธิและอิสรภาพของผู้อื่นตามสมควรและที่จะเผชิญกับความเรียกร้องต้องการอันเที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ จะใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ข้อ 30 ไม่มีบทใด ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานว่าให้สิทธิใด ๆ แก่รัฐ หมู่คน หรือบุคคล ในอันที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบัติการใด ๆ อันมุ่งต่อการทำลายสิทธิและอิสรภาพ ดังกำหนดไว้ ณ ที่นี้
12:37:00 - ycchew - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=795: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

2006-12-09

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Chinese, Traditional Chinese, Big5

世界人權宣言 聯合國大會一九四八年十二月十日第217A(III)號決議通過并頒布 1948 年 12 月 10 日, 聯 合 國 大 會 通 過 并 頒 布《 世 界 人 權 宣 言》。 這 一 具 有 歷 史 意 義 的《 宣 言》 頒 布 後, 大 會 要 求 所 有 會 員 國 廣 為 宣 傳, 并 且 不 分 國 家 或 領 土 的 政 治 地 位 , 主 要 在 各 級 學 校 和 其 他 教 育 機 構 加 以 傳 播、 展 示、 閱 讀 和 闡 述。 《 宣 言 》 全 文 如 下: 序 言 鑒 于 對 人 類 家 庭 所 有 成 員 的 固 有 尊 嚴 及 其 平 等 的 和 不 移 的 權 利 的 承 認, 乃 是 世 界 自 由、 正 義 與 和 平 的 基 礎, 鑒 于 對 人 權 的 無 視 和 侮 蔑 已 發 展 為 野 蠻 暴 行, 這 些 暴 行 玷 污 了 人 類 的 良 心, 而 一 個 人 人 享 有 言 論 和 信 仰 自 由 并 免 予 恐 懼 和 匱 乏 的 世 界 的 來 臨, 已 被 宣 布 為 普 通 人 民 的 最 高 愿 望, 鑒 于 為 使 人 類 不 致 迫 不 得 已 鋌 而 走 險 對 暴 政 和 壓 迫 進 行 反 叛, 有 必 要 使 人 權 受 法 治 的 保 護, 鑒 于 有 必 要 促 進 各 國 間 友 好 關 系 的 發 展, 鑒 于 各 聯 合 國 國 家 的 人 民 已 在 聯 合 國 憲 章 中 重 申 他 們 對 基 本 人 權、 人 格 尊 嚴 和 價 值 以 及 男 女 平 等 權 利 的 信 念, 并 決 心 促 成 較 大 自 由 中 的 社 會 進 步 和 生 活 水 平 的 改 善, 鑒 于 各 會 員 國 業 已 誓 愿 同 聯 合 國 合 作 以 促 進 對 人 權 和 基 本 自 由 的 普 遍 尊 重 和 遵 行, 鑒 于 對 這 些 權 利 和 自 由 的 普 遍 了 解 對 于 這 個 誓 愿 的 充 分 實 現 具 有 很 大 的 重 要 性, 因 此 現 在, 大 會, 發 布 這 一 世 界 人 權 宣 言 , 作 為 所 有 人 民 和 所 有 國 家 努 力 實 現 的 共 同 標 准, 以 期 每 一 個 人 和 社 會 機 構 經 常 銘 念 本 宣 言, 努 力 通 過 教 誨 和 教 育 促 進 對 權 利 和 自 由 的 尊 重, 并 通 過 國 家 的 和 國 際 的 漸 進 措 施, 使 這 些 權 利 和 自 由 在 各 會 員 國 本 身 人 民 及 在 其 管 轄 下 領 土 的 人 民 中 得 到 普 遍 和 有 效 的 承 認 和 遵 行; 第 一 條 人 人 生 而 自 由, 在 尊 嚴 和 權 利 上 一 律 平 等。 他 們 賦 有 理 性 和 良 心, 并 應 以 兄 弟 關 系 的 精 神 相 對 待。 第 二 條 人 人 有 資 格 享 有 本 宣 言 所 載 的 一 切 權 利 和 自 由, 不 分 種 族、 膚 色、 性 別、 語 言、 宗 教、 政 治 或 其 他 見 解、 國 籍 或 社 會 出 身、 財 產、 出 生 或 其 他 身 分 等 任 何 區 別。 并 且 不 得 因 一 人 所 屬 的 國 家 或 領 土 的 政 治 的、 行 政 的 或 者 國 際 的 地 位 之 不 同 而 有 所 區 別, 無 論 該 領 土 是 獨 立 領 土、 托 管 領 土、 非 自 治 領 土 或 者 處 于 其 他 任 何 主 權 受 限 制 的 情 況 之 下。 第 三 條 人 人 有 權 享 有 生 命、 自 由 和 人 身 安 全。 第 四 條 任 何 人 不 得 使 為 奴 隸 或 奴 役; 一 切 形 式 的 奴 隸 制 度 和 奴 隸 買 賣, 均 應 予 以 禁 止。 第 五 條 任 何 人 不 得 加 以 酷 刑, 或 施 以 殘 忍 的、 不 人 道 的 或 侮 辱 性 的 待 遇 或 刑 罰。 第 六 條 人 人 在 任 何 地 方 有 權 被 承 認 在 法 律 前 的 人 格。 第 七 條 法 律 之 前 人 人 平 等, 并 有 權 享 受 法 律 的 平 等 保 護, 不 受 任 何 歧 視。 人 人 有 權 享 受 平 等 保 護, 以 免 受 違 反 本 宣 言 的 任 何 歧 視 行 為 以 及 煽 動 這 種 歧 視 的 任 何 行 為 之 害。 第 八 條 任 何 人 當 憲 法 或 法 律 所 賦 予 他 的 基 本 權 利 遭 受 侵 害 時, 有 權 由 合 格 的 國 家 法 庭 對 這 種 侵 害 行 為 作 有 效 的 補 救。 第 九 條 任 何 人 不 得 加 以 任 意 逮 捕、 拘 禁 或 放 逐。 第 十 條 人 人 完 全 平 等 地 有 權 由 一 個 獨 立 而 無 偏 倚 的 法 庭 進 行 公 正 的 和 公 開 的 審 訊, 以 確 定 他 的 權 利 和 義 務 并 判 定 對 他 提 出 的 任 何 刑 事 指 控。 第 十 一 條 (一) 凡 受 刑 事 控 告 者, 在 未 經 獲 得 辯 護 上 所 需 的 一 切 保 證 的 公 開 審 判 而 依 法 證 實 有 罪 以 前, 有 權 被 視 為 無 罪。 (二) 任 何 人 的 任 何 行 為 或 不 行 為, 在 其 發 生 時 依 國 家 法 或 國 際 法 均 不 構 成 刑 事 罪 者, 不 得 被 判 為 犯 有 刑 事 罪。 刑 罰 不 得 重 于 犯 罪 時 適 用 的 法 律 規 定。 第 十 二 條 任 何 人 的 私 生 活、 家 庭、 住 宅 和 通 信 不 得 任 意 干 涉, 他 的 榮 譽 和 名 譽 不 得 加 以 攻 擊。 人 人 有 權 享 受 法 律 保 護, 以 免 受 這 種 干 涉 或 攻 擊。 第 十 三 條 (一) 人 人 在 各 國 境 內 有 權 自 由 遷 徙 和 居 住。 (二) 人 人 有 權 離 開 任 何 國 家, 包 括 其 本 國 在 內, 并 有 權 返 回 他 的 國 家。 第 十 四 條 (一) 人 人 有 權 在 其 他 國 家 尋 求 和 享 受 庇 護 以 避 免 迫 害。 (二) 在 真 正 由 于 非 政 治 性 的 罪 行 或 違 背 聯 合 國 的 宗 旨 和 原 則 的 行 為 而 被 起 訴 的 情 況 下, 不 得 援 用 此 種 權 利。 第 十 五 條 (一) 人 人 有 權 享 有 國 籍。 (二) 任 何 人 的 國 籍 不 得 任 意 剝 奪, 亦 不 得 否 認 其 改 變 國 籍 的 權 利。 第 十 六 條 (一) 成 年 男 女, 不 受 種 族、 國 籍 或 宗 教 的 任 何 限 制 有 權 婚 嫁 和 成 立 家 庭。 他 們 在 婚 姻 方 面, 在 結 婚 期 間 和 在 解 除 婚 約 時, 應 有 平 等 的 權 利。 (二) 只 有 經 男 女 雙 方 的 自 由 和 完 全 的 同 意, 才 能 締 婚。 (三) 家 庭 是 天 然 的 和 基 本 的 社 會 單 元, 并 應 受 社 會 和 國 家 的 保 護。 第 十 七 條 (一) 人 人 得 有 單 獨 的 財 產 所 有 權 以 及 同 他 人 合 有 的 所 有 權。 (二) 任 何 人 的 財 產 不 得 任 意 剝 奪。 第 十 八 條 人 人 有 思 想、 良 心 和 宗 教 自 由 的 權 利; 此 項 權 利 包 括 改 變 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由, 以 及 單 獨 或 集 體、 公 開 或 秘 密 地 以 教 義、 實 踐、 禮 拜 和 戒 律 表 示 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由。 第 十 九 條 人 人 有 權 享 有 主 張 和 發 表 意 見 的 自 由; 此 項 權 利 包 括 持 有 主 張 而 不 受 干 涉 的 自 由, 和 通 過 任 何 媒 介 和 不 論 國 界 尋 求、 接 受 和 傳 遞 消 息 和 思 想 的 自 由。 第 二 十 條 (一) 人 人 有 權 享 有 和 平 集 會 和 結 社 的 自 由。 (二) 任 何 人 不 得 迫 使 隸 屬 于 某 一 團 體。 第 二 十 一 條 (一) 人 人 有 直 接 或 通 過 自 由 選 擇 的 代 表 參 與 治 理 本 國 的 權 利。 (二) 人 人 有 平 等 機 會 參 加 本 國 公 務 的 權 利。 (三) 人 民 的 意 志 是 政 府 權 力 的 基 礎; 這 一 意 志 應 以 定 期 的 和 真 正 的 選 舉 予 以 表 現, 而 選 舉 應 依 据 普 遍 和 平 等 的 投 票 權, 并 以 不 記 名 投 票 或 相 當 的 自 由 投 票 程 序 進 行。 第 二 十 二 條 每 個 人, 作 為 社 會 的 一 員, 有 權 享 受 社 會 保 障, 并 有 權 享 受 他 的 個 人 尊 嚴 和 人 格 的 自 由 發 展 所 必 需 的 經 濟、 社 會 和 文 化 方 面 各 種 權 利 的 實 現, 這 種 實 現 是 通 過 國 家 努 力 和 國 際 合 作 并 依 照 各 國 的 組 織 和 資 源 情 況。 第 二 十 三 條 (一) 人 人 有 權 工 作、 自 由 選 擇 職 業、 享 受 公 正 和 合 適 的 工 作 條 件 并 享 受 免 于 失 業 的 保 障。 (二) 人 人 有 同 工 同 酬 的 權 利, 不 受 任 何 歧 視。 (三) 每 一 個 工 作 的 人, 有 權 享 受 公 正 和 合 適 的 報 酬, 保 證 使 他 本 人 和 家 屬 有 一 個 符 合 人 的 生 活 條 件, 必 要 時 并 輔 以 其 他 方 式 的 社 會 保 障。 (四) 人 人 有 為 維 護 其 利 益 而 組 織 和 參 加 工 會 的 權 利。 第 二 十 四 條 人 人 有 享 有 休 息 和 閑 暇 的 權 利, 包 括 工 作 時 間 有 合 理 限 制 和 定 期 給 薪 休 假 的 權 利。 第 二 十 五 條 (一) 人 人 有 權 享 受 為 維 持 他 本 人 和 家 屬 的 健 康 和 福 利 所 需 的 生 活 水 准, 包 括 食 物、 衣 著、 住 房、 醫 療 和 必 要 的 社 會 服 務; 在 遭 到 失 業、 疾 病、 殘 廢、 守 寡、 衰 老 或 在 其 他 不 能 控 制 的 情 況 下 喪 失 謀 生 能 力 時, 有 權 享 受 保 障。 (二) 母 親 和 儿 童 有 權 享 受 特 別 照 顧 和 協 助。 一 切 儿 童, 無 論 婚 生 或 非 婚 生, 都 應 享 受 同 樣 的 社 會 保 護。 第 二 十 六 條 (一) 人 人 都 有 受 教 育 的 權 利, 教 育 應 當 免 費, 至 少 在 初 級 和 基 本 階 段 應 如 此。 初 級 教 育 應 屬 義 務 性 質。 技 術 和 職 業 教 育 應 普 遍 設 立。 高 等 教 育 應 根 据 成 績 而 對 一 切 人 平 等 開 放。 (二) 教 育 的 目 的 在 于 充 分 發 展 人 的 個 性 并 加 強 對 人 權 和 基 本 自 由 的 尊 重。 教 育 應 促 進 各 國、 各 種 族 或 各 宗 教 集 團 間 的 了 解、 容 忍 和 友 誼, 并 應 促 進 聯 合 國 維 護 和 平 的 各 項 活 動。 (三) 父 母 對 其 子 女 所 應 受 的 教 育 的 種 類, 有 優 先 選 擇 的 權 利。 第 二 十 七 條 (一) 人 人 有 權 自 由 參 加 社 會 的 文 化 生 活, 享 受 藝 術, 并 分 享 科 學 進 步 及 其 產 生 的 福 利。 (二) 人 人 對 由 于 他 所 創 作 的 任 何 科 學、 文 學 或 美 術 作 品 而 產 生 的 精 神 的 和 物 質 的 利 益, 有 享 受 保 護 的 權 利。 第 二 十 八 條 人 人 有 權 要 求 一 種 社 會 的 和 國 際 的 秩 序, 在 這 種 秩 序 中, 本 宣 言 所 載 的 權 利 和 自 由 能 獲 得 充 分 實 現。 第 二 十 九 條 (一) 人 人 對 社 會 負 有 義 務, 因 為 只 有 在 社 會 中 他 的 個 性 才 可 能 得 到 自 由 和 充 分 的 發 展。 (二) 人 人 在 行 使 他 的 權 利 和 自 由 時, 只 受 法 律 所 確 定 的 限 制, 確 定 此 種 限 制 的 唯 一 目 的 在 于 保 證 對 旁 人 的 權 利 和 自 由 給 予 應 有 的 承 認 和 尊 重, 并 在 一 個 民 主 的 社 會 中 適 應 道 德、 公 共 秩 序 和 普 遍 福 利 的 正 當 需 要。 (三) 這 些 權 利 和 自 由 的 行 使, 無 論 在 任 何 情 形 下 均 不 得 違 背 聯 合 國 的 宗 旨 和 原 則。 第 三 十 條 本 宣 言 的 任 何 條 文, 不 得 解 釋 為 默 許 任 何 國 家、 集 團 或 個 人 有 權 進 行 任 何 旨 在 破 壞 本 宣 言 所 載 的 任 何 權 利 和 自 由 的 活 動 或 行 為。
16:42:00 - ycchew - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=786: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

2006-12-08

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Chinese, Simplified Chinese, GB2312

世界人权宣言 联合国大会一九四八年十二月十日第217A(III)号决议通过并颁布 1948 年 12 月 10 日, 联 合 国 大 会 通 过 并 颁 布《 世 界 人 权 宣 言》。 这 一 具 有 历 史 意 义 的《 宣 言》 颁 布 后, 大 会 要 求 所 有 会 员 国 广 为 宣 传, 并 且 不 分 国 家 或 领 土 的 政 治 地 位 , 主 要 在 各 级 学 校 和 其 他 教 育 机 构 加 以 传 播、 展 示、 阅 读 和 阐 述。 《 宣 言 》 全 文 如 下: 序 言 鉴 于 对 人 类 家 庭 所 有 成 员 的 固 有 尊 严 及 其 平 等 的 和 不 移 的 权 利 的 承 认, 乃 是 世 界 自 由、 正 义 与 和 平 的 基 础, 鉴 于 对 人 权 的 无 视 和 侮 蔑 已 发 展 为 野 蛮 暴 行, 这 些 暴 行 玷 污 了 人 类 的 良 心, 而 一 个 人 人 享 有 言 论 和 信 仰 自 由 并 免 予 恐 惧 和 匮 乏 的 世 界 的 来 临, 已 被 宣 布 为 普 通 人 民 的 最 高 愿 望, 鉴 于 为 使 人 类 不 致 迫 不 得 已 铤 而 走 险 对 暴 政 和 压 迫 进 行 反 叛, 有 必 要 使 人 权 受 法 治 的 保 护, 鉴 于 有 必 要 促 进 各 国 间 友 好 关 系 的 发 展, 鉴 于 各 联 合 国 国 家 的 人 民 已 在 联 合 国 宪 章 中 重 申 他 们 对 基 本 人 权、 人 格 尊 严 和 价 值 以 及 男 女 平 等 权 利 的 信 念, 并 决 心 促 成 较 大 自 由 中 的 社 会 进 步 和 生 活 水 平 的 改 善, 鉴 于 各 会 员 国 业 已 誓 愿 同 联 合 国 合 作 以 促 进 对 人 权 和 基 本 自 由 的 普 遍 尊 重 和 遵 行, 鉴 于 对 这 些 权 利 和 自 由 的 普 遍 了 解 对 于 这 个 誓 愿 的 充 分 实 现 具 有 很 大 的 重 要 性, 因 此 现 在, 大 会, 发 布 这 一 世 界 人 权 宣 言 , 作 为 所 有 人 民 和 所 有 国 家 努 力 实 现 的 共 同 标 准, 以 期 每 一 个 人 和 社 会 机 构 经 常 铭 念 本 宣 言, 努 力 通 过 教 诲 和 教 育 促 进 对 权 利 和 自 由 的 尊 重, 并 通 过 国 家 的 和 国 际 的 渐 进 措 施, 使 这 些 权 利 和 自 由 在 各 会 员 国 本 身 人 民 及 在 其 管 辖 下 领 土 的 人 民 中 得 到 普 遍 和 有 效 的 承 认 和 遵 行; 第 一 条 人 人 生 而 自 由, 在 尊 严 和 权 利 上 一 律 平 等。 他 们 赋 有 理 性 和 良 心, 并 应 以 兄 弟 关 系 的 精 神 相 对 待。 第 二 条 人 人 有 资 格 享 有 本 宣 言 所 载 的 一 切 权 利 和 自 由, 不 分 种 族、 肤 色、 性 别、 语 言、 宗 教、 政 治 或 其 他 见 解、 国 籍 或 社 会 出 身、 财 产、 出 生 或 其 他 身 分 等 任 何 区 别。 并 且 不 得 因 一 人 所 属 的 国 家 或 领 土 的 政 治 的、 行 政 的 或 者 国 际 的 地 位 之 不 同 而 有 所 区 别, 无 论 该 领 土 是 独 立 领 土、 托 管 领 土、 非 自 治 领 土 或 者 处 于 其 他 任 何 主 权 受 限 制 的 情 况 之 下。 第 三 条 人 人 有 权 享 有 生 命、 自 由 和 人 身 安 全。 第 四 条 任 何 人 不 得 使 为 奴 隶 或 奴 役; 一 切 形 式 的 奴 隶 制 度 和 奴 隶 买 卖, 均 应 予 以 禁 止。 第 五 条 任 何 人 不 得 加 以 酷 刑, 或 施 以 残 忍 的、 不 人 道 的 或 侮 辱 性 的 待 遇 或 刑 罚。 第 六 条 人 人 在 任 何 地 方 有 权 被 承 认 在 法 律 前 的 人 格。 第 七 条 法 律 之 前 人 人 平 等, 并 有 权 享 受 法 律 的 平 等 保 护, 不 受 任 何 歧 视。 人 人 有 权 享 受 平 等 保 护, 以 免 受 违 反 本 宣 言 的 任 何 歧 视 行 为 以 及 煽 动 这 种 歧 视 的 任 何 行 为 之 害。 第 八 条 任 何 人 当 宪 法 或 法 律 所 赋 予 他 的 基 本 权 利 遭 受 侵 害 时, 有 权 由 合 格 的 国 家 法 庭 对 这 种 侵 害 行 为 作 有 效 的 补 救。 第 九 条 任 何 人 不 得 加 以 任 意 逮 捕、 拘 禁 或 放 逐。 第 十 条 人 人 完 全 平 等 地 有 权 由 一 个 独 立 而 无 偏 倚 的 法 庭 进 行 公 正 的 和 公 开 的 审 讯, 以 确 定 他 的 权 利 和 义 务 并 判 定 对 他 提 出 的 任 何 刑 事 指 控。 第 十 一 条 ㈠ 凡 受 刑 事 控 告 者, 在 未 经 获 得 辩 护 上 所 需 的 一 切 保 证 的 公 开 审 判 而 依 法 证 实 有 罪 以 前, 有 权 被 视 为 无 罪。 ㈡ 任 何 人 的 任 何 行 为 或 不 行 为, 在 其 发 生 时 依 国 家 法 或 国 际 法 均 不 构 成 刑 事 罪 者, 不 得 被 判 为 犯 有 刑 事 罪。 刑 罚 不 得 重 于 犯 罪 时 适 用 的 法 律 规 定。 第 十 二 条 任 何 人 的 私 生 活、 家 庭、 住 宅 和 通 信 不 得 任 意 干 涉, 他 的 荣 誉 和 名 誉 不 得 加 以 攻 击。 人 人 有 权 享 受 法 律 保 护, 以 免 受 这 种 干 涉 或 攻 击。 第 十 三 条 ㈠ 人 人 在 各 国 境 内 有 权 自 由 迁 徙 和 居 住。 ㈡ 人 人 有 权 离 开 任 何 国 家, 包 括 其 本 国 在 内, 并 有 权 返 回 他 的 国 家。 第 十 四 条 ㈠ 人 人 有 权 在 其 他 国 家 寻 求 和 享 受 庇 护 以 避 免 迫 害。 ㈡ 在 真 正 由 于 非 政 治 性 的 罪 行 或 违 背 联 合 国 的 宗 旨 和 原 则 的 行 为 而 被 起 诉 的 情 况 下, 不 得 援 用 此 种 权 利。 第 十 五 条 ㈠ 人 人 有 权 享 有 国 籍。 ㈡ 任 何 人 的 国 籍 不 得 任 意 剥 夺, 亦 不 得 否 认 其 改 变 国 籍 的 权 利。 第 十 六 条 ㈠ 成 年 男 女, 不 受 种 族、 国 籍 或 宗 教 的 任 何 限 制 有 权 婚 嫁 和 成 立 家 庭。 他 们 在 婚 姻 方 面, 在 结 婚 期 间 和 在 解 除 婚 约 时, 应 有 平 等 的 权 利。 ㈡ 只 有 经 男 女 双 方 的 自 由 和 完 全 的 同 意, 才 能 缔 婚。 ㈢ 家 庭 是 天 然 的 和 基 本 的 社 会 单 元, 并 应 受 社 会 和 国 家 的 保 护。 第 十 七 条 ㈠ 人 人 得 有 单 独 的 财 产 所 有 权 以 及 同 他 人 合 有 的 所 有 权。 ㈡ 任 何 人 的 财 产 不 得 任 意 剥 夺。 第 十 八 条 人 人 有 思 想、 良 心 和 宗 教 自 由 的 权 利; 此 项 权 利 包 括 改 变 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由, 以 及 单 独 或 集 体、 公 开 或 秘 密 地 以 教 义、 实 践、 礼 拜 和 戒 律 表 示 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由。 第 十 九 条 人 人 有 权 享 有 主 张 和 发 表 意 见 的 自 由; 此 项 权 利 包 括 持 有 主 张 而 不 受 干 涉 的 自 由, 和 通 过 任 何 媒 介 和 不 论 国 界 寻 求、 接 受 和 传 递 消 息 和 思 想 的 自 由。 第 二 十 条 ㈠ 人 人 有 权 享 有 和 平 集 会 和 结 社 的 自 由。 ㈡ 任 何 人 不 得 迫 使 隶 属 于 某 一 团 体。 第 二 十 一 条 ㈠ 人 人 有 直 接 或 通 过 自 由 选 择 的 代 表 参 与 治 理 本 国 的 权 利。 ㈡ 人 人 有 平 等 机 会 参 加 本 国 公 务 的 权 利。 ㈢ 人 民 的 意 志 是 政 府 权 力 的 基 础; 这 一 意 志 应 以 定 期 的 和 真 正 的 选 举 予 以 表 现, 而 选 举 应 依 据 普 遍 和 平 等 的 投 票 权, 并 以 不 记 名 投 票 或 相 当 的 自 由 投 票 程 序 进 行。 第 二 十 二 条 每 个 人, 作 为 社 会 的 一 员, 有 权 享 受 社 会 保 障, 并 有 权 享 受 他 的 个 人 尊 严 和 人 格 的 自 由 发 展 所 必 需 的 经 济、 社 会 和 文 化 方 面 各 种 权 利 的 实 现, 这 种 实 现 是 通 过 国 家 努 力 和 国 际 合 作 并 依 照 各 国 的 组 织 和 资 源 情 况。 第 二 十 三 条 ㈠ 人 人 有 权 工 作、 自 由 选 择 职 业、 享 受 公 正 和 合 适 的 工 作 条 件 并 享 受 免 于 失 业 的 保 障。 ㈡ 人 人 有 同 工 同 酬 的 权 利, 不 受 任 何 歧 视。 ㈢ 每 一 个 工 作 的 人, 有 权 享 受 公 正 和 合 适 的 报 酬, 保 证 使 他 本 人 和 家 属 有 一 个 符 合 人 的 生 活 条 件, 必 要 时 并 辅 以 其 他 方 式 的 社 会 保 障。 ㈣ 人 人 有 为 维 护 其 利 益 而 组 织 和 参 加 工 会 的 权 利。 第 二 十 四 条 人 人 有 享 有 休 息 和 闲 暇 的 权 利, 包 括 工 作 时 间 有 合 理 限 制 和 定 期 给 薪 休 假 的 权 利。 第 二 十 五 条 ㈠ 人 人 有 权 享 受 为 维 持 他 本 人 和 家 属 的 健 康 和 福 利 所 需 的 生 活 水 准, 包 括 食 物、 衣 着、 住 房、 医 疗 和 必 要 的 社 会 服 务; 在 遭 到 失 业、 疾 病、 残 废、 守 寡、 衰 老 或 在 其 他 不 能 控 制 的 情 况 下 丧 失 谋 生 能 力 时, 有 权 享 受 保 障。 ㈡ 母 亲 和 儿 童 有 权 享 受 特 别 照 顾 和 协 助。 一 切 儿 童, 无 论 婚 生 或 非 婚 生, 都 应 享 受 同 样 的 社 会 保 护。 第 二 十 六 条 ㈠ 人 人 都 有 受 教 育 的 权 利, 教 育 应 当 免 费, 至 少 在 初 级 和 基 本 阶 段 应 如 此。 初 级 教 育 应 属 义 务 性 质。 技 术 和 职 业 教 育 应 普 遍 设 立。 高 等 教 育 应 根 据 成 绩 而 对 一 切 人 平 等 开 放。 ㈡ 教 育 的 目 的 在 于 充 分 发 展 人 的 个 性 并 加 强 对 人 权 和 基 本 自 由 的 尊 重。 教 育 应 促 进 各 国、 各 种 族 或 各 宗 教 集 团 间 的 了 解、 容 忍 和 友 谊, 并 应 促 进 联 合 国 维 护 和 平 的 各 项 活 动。 ㈢ 父 母 对 其 子 女 所 应 受 的 教 育 的 种 类, 有 优 先 选 择 的 权 利。 第 二 十 七 条 ㈠ 人 人 有 权 自 由 参 加 社 会 的 文 化 生 活, 享 受 艺 术, 并 分 享 科 学 进 步 及 其 产 生 的 福 利。 ㈡ 人 人 对 由 于 他 所 创 作 的 任 何 科 学、 文 学 或 美 术 作 品 而 产 生 的 精 神 的 和 物 质 的 利 益, 有 享 受 保 护 的 权 利。 第 二 十 八 条 人 人 有 权 要 求 一 种 社 会 的 和 国 际 的 秩 序, 在 这 种 秩 序 中, 本 宣 言 所 载 的 权 利 和 自 由 能 获 得 充 分 实 现。 第 二 十 九 条 ㈠ 人 人 对 社 会 负 有 义 务, 因 为 只 有 在 社 会 中 他 的 个 性 才 可 能 得 到 自 由 和 充 分 的 发 展。 ㈡ 人 人 在 行 使 他 的 权 利 和 自 由 时, 只 受 法 律 所 确 定 的 限 制, 确 定 此 种 限 制 的 唯 一 目 的 在 于 保 证 对 旁 人 的 权 利 和 自 由 给 予 应 有 的 承 认 和 尊 重, 并 在 一 个 民 主 的 社 会 中 适 应 道 德、 公 共 秩 序 和 普 遍 福 利 的 正 当 需 要。 ㈢ 这 些 权 利 和 自 由 的 行 使, 无 论 在 任 何 情 形 下 均 不 得 违 背 联 合 国 的 宗 旨 和 原 则。 第 三 十 条 本 宣 言 的 任 何 条 文, 不 得 解 释 为 默 许 任 何 国 家、 集 团 或 个 人 有 权 进 行 任 何 旨 在 破 坏 本 宣 言 所 载 的 任 何 权 利 和 自 由 的 活 动 或 行 为。
16:46:57 - ycchew - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=788: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Chinese, Simplified Chinese, HZ

世界人权宣言 联合国大会一九四八年十二月十日第217A(III)号决议通过并颁布 1948 年 12 月 10 日, 联 合 国 大 会 通 过 并 颁 布《 世 界 人 权 宣 言》。 这 一 具 有 历 史 意 义 的《 宣 言》 颁 布 后, 大 会 要 求 所 有 会 员 国 广 为 宣 传, 并 且 不 分 国 家 或 领 土 的 政 治 地 位 , 主 要 在 各 级 学 校 和 其 他 教 育 机 构 加 以 传 播、 展 示、 阅 读 和 阐 述。 《 宣 言 》 全 文 如 下: 序 言 鉴 于 对 人 类 家 庭 所 有 成 员 的 固 有 尊 严 及 其 平 等 的 和 不 移 的 权 利 的 承 认, 乃 是 世 界 自 由、 正 义 与 和 平 的 基 础, 鉴 于 对 人 权 的 无 视 和 侮 蔑 已 发 展 为 野 蛮 暴 行, 这 些 暴 行 玷 污 了 人 类 的 良 心, 而 一 个 人 人 享 有 言 论 和 信 仰 自 由 并 免 予 恐 惧 和 匮 乏 的 世 界 的 来 临, 已 被 宣 布 为 普 通 人 民 的 最 高 愿 望, 鉴 于 为 使 人 类 不 致 迫 不 得 已 铤 而 走 险 对 暴 政 和 压 迫 进 行 反 叛, 有 必 要 使 人 权 受 法 治 的 保 护, 鉴 于 有 必 要 促 进 各 国 间 友 好 关 系 的 发 展, 鉴 于 各 联 合 国 国 家 的 人 民 已 在 联 合 国 宪 章 中 重 申 他 们 对 基 本 人 权、 人 格 尊 严 和 价 值 以 及 男 女 平 等 权 利 的 信 念, 并 决 心 促 成 较 大 自 由 中 的 社 会 进 步 和 生 活 水 平 的 改 善, 鉴 于 各 会 员 国 业 已 誓 愿 同 联 合 国 合 作 以 促 进 对 人 权 和 基 本 自 由 的 普 遍 尊 重 和 遵 行, 鉴 于 对 这 些 权 利 和 自 由 的 普 遍 了 解 对 于 这 个 誓 愿 的 充 分 实 现 具 有 很 大 的 重 要 性, 因 此 现 在, 大 会, 发 布 这 一 世 界 人 权 宣 言 , 作 为 所 有 人 民 和 所 有 国 家 努 力 实 现 的 共 同 标 准, 以 期 每 一 个 人 和 社 会 机 构 经 常 铭 念 本 宣 言, 努 力 通 过 教 诲 和 教 育 促 进 对 权 利 和 自 由 的 尊 重, 并 通 过 国 家 的 和 国 际 的 渐 进 措 施, 使 这 些 权 利 和 自 由 在 各 会 员 国 本 身 人 民 及 在 其 管 辖 下 领 土 的 人 民 中 得 到 普 遍 和 有 效 的 承 认 和 遵 行; 第 一 条 人 人 生 而 自 由, 在 尊 严 和 权 利 上 一 律 平 等。 他 们 赋 有 理 性 和 良 心, 并 应 以 兄 弟 关 系 的 精 神 相 对 待。 第 二 条 人 人 有 资 格 享 有 本 宣 言 所 载 的 一 切 权 利 和 自 由, 不 分 种 族、 肤 色、 性 别、 语 言、 宗 教、 政 治 或 其 他 见 解、 国 籍 或 社 会 出 身、 财 产、 出 生 或 其 他 身 分 等 任 何 区 别。 并 且 不 得 因 一 人 所 属 的 国 家 或 领 土 的 政 治 的、 行 政 的 或 者 国 际 的 地 位 之 不 同 而 有 所 区 别, 无 论 该 领 土 是 独 立 领 土、 托 管 领 土、 非 自 治 领 土 或 者 处 于 其 他 任 何 主 权 受 限 制 的 情 况 之 下。 第 三 条 人 人 有 权 享 有 生 命、 自 由 和 人 身 安 全。 第 四 条 任 何 人 不 得 使 为 奴 隶 或 奴 役; 一 切 形 式 的 奴 隶 制 度 和 奴 隶 买 卖, 均 应 予 以 禁 止。 第 五 条 任 何 人 不 得 加 以 酷 刑, 或 施 以 残 忍 的、 不 人 道 的 或 侮 辱 性 的 待 遇 或 刑 罚。 第 六 条 人 人 在 任 何 地 方 有 权 被 承 认 在 法 律 前 的 人 格。 第 七 条 法 律 之 前 人 人 平 等, 并 有 权 享 受 法 律 的 平 等 保 护, 不 受 任 何 歧 视。 人 人 有 权 享 受 平 等 保 护, 以 免 受 违 反 本 宣 言 的 任 何 歧 视 行 为 以 及 煽 动 这 种 歧 视 的 任 何 行 为 之 害。 第 八 条 任 何 人 当 宪 法 或 法 律 所 赋 予 他 的 基 本 权 利 遭 受 侵 害 时, 有 权 由 合 格 的 国 家 法 庭 对 这 种 侵 害 行 为 作 有 效 的 补 救。 第 九 条 任 何 人 不 得 加 以 任 意 逮 捕、 拘 禁 或 放 逐。 第 十 条 人 人 完 全 平 等 地 有 权 由 一 个 独 立 而 无 偏 倚 的 法 庭 进 行 公 正 的 和 公 开 的 审 讯, 以 确 定 他 的 权 利 和 义 务 并 判 定 对 他 提 出 的 任 何 刑 事 指 控。 第 十 一 条 ㈠ 凡 受 刑 事 控 告 者, 在 未 经 获 得 辩 护 上 所 需 的 一 切 保 证 的 公 开 审 判 而 依 法 证 实 有 罪 以 前, 有 权 被 视 为 无 罪。 ㈡ 任 何 人 的 任 何 行 为 或 不 行 为, 在 其 发 生 时 依 国 家 法 或 国 际 法 均 不 构 成 刑 事 罪 者, 不 得 被 判 为 犯 有 刑 事 罪。 刑 罚 不 得 重 于 犯 罪 时 适 用 的 法 律 规 定。 第 十 二 条 任 何 人隣的 私 生 活、 家 庭、 住 宅 和 通 信 不 得 任 意 干 涉, 他 的 荣 誉 和 名 誉 不 得 加 以 攻 击。 人 人 有 权 享 受 法 律 保 护, 以 免 受 这 种 干 涉 或 攻 击。 第 十 三 条 ㈠ 人 人 在 各 国 境 内 有 权 自 由 迁 徙 和 居 住。 ㈡ 人 人 有 权 离 开 任 何 国 家, 包 括 其 本 国 在 内, 并 有 权 返 回 他 的 国 家。 第 十 四 条 ㈠ 人 人 有 权 在 其 他 国 家 寻 求 和 享 受 庇 护 以 避 免 迫 害。 ㈡ 在 真 正 由 于 非 政 治 性 的 罪 行 或 违 背 联 合 国 的 宗 旨 和 原 则 的 行 为 而 被 起 诉 的 情 况 下, 不 得 援 用 此 种 权 利。 第 十 五 条 ㈠ 人 人 有 权 享 有 国 籍。 ㈡ 任 何 人 的 国 籍 不 得 任 意 剥 夺, 亦 不 得 否 认 其 改 变 国 籍 的 权 利。 第 十 六 条 ㈠ 成 年 男 女, 不 受 种 族、 国 籍 或 宗 教 的 任 何 限 制 有 权 婚 嫁 和 成 立 家 庭。 他 们 在 婚 姻 方 面, 在 结 婚 期 间 和 在 解 除 婚 约 时, 应 有 平 等 的 权 利。 ㈡ 只 有 经 男 女 双 方 的 自 由 和 完 全 的 同 意, 才 能 缔 婚。 ㈢ 家 庭 是 天 然 的 和 基 本 的 社 会 单 元, 并 应 受 社 会 和 国 家 的 保 护。 第 十 七 条 ㈠ 人 人 得 有 单 独 的 财 产 所 有 权 以 及 同 他 人 合 有 的 所 有 权。 ㈡ 任 何 人 的 财 产 不 得 任 意 剥 夺。 第 十 八 条 人 人 有 思 想、 良 心 和 宗 教 自 由 的 权 利; 此 项 权 利 包 括 改 变 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由, 以 及 单 独 或 集 体、 公 开 或 秘 密 地 以 教 义、 实 践、 礼 拜 和 戒 律 表 示 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由。 第 十 九 条 人 人 有 权 享 有 主 张 和 发 表 意 见 的 自 由; 此 项 权 利 包 括 持 有 主 张 而 不 受 干 涉 的 自 由, 和 通 过 任 何 媒 介 和 不 论 国 界 寻 求、 接 受 和 传 递 消 息 和 思 想 的 自 由。 第 二 十 条 ㈠ 人 人 有 权 享 有 和 平 集 会 和 结 社 的 自 由。 ㈡ 任 何 人 不 得 迫 使 隶 属 于 某 一 团 体。 第 二 十 一 条 ㈠ 人 人 有 直 接 或 通 过 自 由 选 择 的 代 表 参 与 治 理 本 国 的 权 利。 ㈡ 人 人 有 平 等 机 会 参 加 本 国 公 务 的 权 利。 ㈢ 人 民 的 意 志 是 政 府 权 力 的 基 础; 这 一 意 志 应 以 定 期 的 和 真 正 的 选 举 予 以 表 现, 而 选 举 应 依 据 普 遍 和 平 等 的 投 票 权, 并 以 不 记 名 投 票 或 相 当 的 自 由 投 票 程 序 进 行。 第 二 十 二 条 每 个 人, 作 为 社 会 的 一 员, 有 权 享 受 社 会 保 障, 并 有 权 享 受 他 的 个 人 尊 严 和 人 格 的 自 由 发 展 所 必 需 的 经 济、 社 会 和 文 化 方 面 各 种 权 利 的 实 现, 这 种 实 现 是 通 过 国 家 努 力 和 国 际 合 作 并 依 照 各 国 的 组 织 和 资 源 情 况。 第 二 十 三 条 ㈠ 人 人 有 权 工 作、 自 由 选 择 职 业、 享 受 公 正 和 合 适 的 工 作 条 件 并 享 受 免 于 失 业 的 保 障。 ㈡ 人 人 有 同 工 同 酬 的 权 利, 不 受 任 何 歧 视。 ㈢ 每 一 个 工 作 的 人, 有 权 享 受 公 正 和 合 适 的 报 酬, 保 证 使 他 本 人 和 家 属 有 一 个 符 合 人 的 生 活 条 件, 必 要 时 并 辅 以 其 他 方 式 的 社 会 保 障。 ㈣ 人 人 有 为 维 护 其 利 益 而 组 织 和 参 加 工 会 的 权 利。 第 二 十 四 条 人 人 有 享 有 休 息 和 闲 暇 的 权 利, 包 括 工 作 时 间 有 合 理 限 制 和 定 期 给 薪 休 假 的 权 利。 第 二 十 五 条 ㈠ 人 人 有 权 享 受 为 维 持 他 本 人 和 家 属 的 健 康 和 福 利 所 需 的 生 活 水 准, 包 括 食 物、 衣 着、 住 房、 医 疗 和 必 要 的 社 会 服 务; 在 遭 到 失 业、 疾 病、 残 废、 守 寡、 衰 老 或 在 其 他 不 能 控 制 的 情 况 下 丧 失 谋 生 能 力 时, 有 权 享 受 保 障。 ㈡ 母 亲 和 儿 童 有 权 享 受 特 别 照 顾 和 协 助。 一 切 儿 童, 无 论 婚 生 或 非 婚 生, 都 应 享 受 同 样 的 社 会 保 护。 第 二 十 六 条 ㈠ 人 人 都 有 受 教 育 的 权 利, 教 育 应 当 免 费, 至 少 在 初 级 和 基 本 阶 段 应 如 此。 初 级 教 育 应 属 义 务 性 质。 技 术 和 职 业 教 育 应 普 遍 设 立。 高 等 教 育 应 根 据 成 绩 而 对 一 切 人 平 等 开 放。 ㈡ 教 育 的 目 的 在 于 充 分 发 展 人 的 个 性 并 加 强 对 人 权 和 基 本 自 由 的 尊 重。 教 育 应 促 进 各 国、 各 种 族 或 各 宗 教 集 团 间 的 了 解、 容 忍 和 友 谊, 并 应 促 进 联 合 国 维 护 和 平 的 各 项 活 动。 ㈢ 父 母 对 其 子 女 所 应 受 的 教 育 的 种 类, 有 优 先 选 择 的 权 利。 第 二 十 七 条 ㈠ 人 人 有 权 自 由 参 加 社 会 的 文 化 生 活, 享 受 艺 术, 并 分 享 科 学 进 步 及 其 产 生 的 福 利。 ㈡ 人 人 对 由 于 他 所 创 作 的 任 何 科 学、 文 学 或 美 术 作 品 而 产 生 的 精 神 的 和 物 质 的 利 益, 有 享 受 保 护 的 权 利。 第 二 十 八 条 人 人 有 权 要 求 一 种 社 会 的 和 国 际 的 秩 序, 在 这 种 秩 序 中, 本 宣 言 所 载 的 权 利 和 自 由 能 获 得 充 分 实 现。 第 二 十 九 条 ㈠ 人 人 对 社 会 负 有 义 务, 因 为 只 有 在 社 会 中 他 的 个 性 才 可 能 得 到 自 由 和 充 分 的 发 展。 ㈡ 人 人 在 行 使 他 的 权 利 和 自 由 时, 只 受 法 律 所 确 定 的 限 制, 确 定 此 种 限 制 的 唯 一 目 的 在 于 保 证 对 旁 人 的 权 利 和 自 由 给 予 应 有 的 承 认 和 尊 重, 并 在 一 个 民 主 的 社 会 中 适 应 道 德、 公 共 秩 序 和 普 遍 福 利 的 正 当 需 要。 ㈢ 这 些 权 利 和 自 由 的 行 使, 无 论 在 任 何 情 形 下 均 不 得 违 背 联 合 国 的 宗 旨 和 原 则。 第 三 十 条 本 宣 言 的 任 何 条 文, 不 得 解 释 为 默 许 任 何 国 家、 集 团 或 个 人 有 权 进 行 任 何 旨 在 破 坏 本 宣 言 所 载 的 任 何 权 利 和 自 由 的 活 动 或 行 为。
16:45:49 - ycchew - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=787: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Chinese, Traditional Chinese, UTF8

世界人權宣言 聯合國大會一九四八年十二月十日第217A(III)號決議通過并頒布 1948 年 12 月 10 日, 聯 合 國 大 會 通 過 并 頒 布《 世 界 人 權 宣 言》。 這 一 具 有 歷 史 意 義 的《 宣 言》 頒 布 後, 大 會 要 求 所 有 會 員 國 廣 為 宣 傳, 并 且 不 分 國 家 或 領 土 的 政 治 地 位 , 主 要 在 各 級 學 校 和 其 他 教 育 機 構 加 以 傳 播、 展 示、 閱 讀 和 闡 述。 《 宣 言 》 全 文 如 下: 序 言 鑒 于 對 人 類 家 庭 所 有 成 員 的 固 有 尊 嚴 及 其 平 等 的 和 不 移 的 權 利 的 承 認, 乃 是 世 界 自 由、 正 義 與 和 平 的 基 礎, 鑒 于 對 人 權 的 無 視 和 侮 蔑 已 發 展 為 野 蠻 暴 行, 這 些 暴 行 玷 污 了 人 類 的 良 心, 而 一 個 人 人 享 有 言 論 和 信 仰 自 由 并 免 予 恐 懼 和 匱 乏 的 世 界 的 來 臨, 已 被 宣 布 為 普 通 人 民 的 最 高 愿 望, 鑒 于 為 使 人 類 不 致 迫 不 得 已 鋌 而 走 險 對 暴 政 和 壓 迫 進 行 反 叛, 有 必 要 使 人 權 受 法 治 的 保 護, 鑒 于 有 必 要 促 進 各 國 間 友 好 關 系 的 發 展, 鑒 于 各 聯 合 國 國 家 的 人 民 已 在 聯 合 國 憲 章 中 重 申 他 們 對 基 本 人 權、 人 格 尊 嚴 和 價 值 以 及 男 女 平 等 權 利 的 信 念, 并 決 心 促 成 較 大 自 由 中 的 社 會 進 步 和 生 活 水 平 的 改 善, 鑒 于 各 會 員 國 業 已 誓 愿 同 聯 合 國 合 作 以 促 進 對 人 權 和 基 本 自 由 的 普 遍 尊 重 和 遵 行, 鑒 于 對 這 些 權 利 和 自 由 的 普 遍 了 解 對 于 這 個 誓 愿 的 充 分 實 現 具 有 很 大 的 重 要 性, 因 此 現 在, 大 會, 發 布 這 一 世 界 人 權 宣 言 , 作 為 所 有 人 民 和 所 有 國 家 努 力 實 現 的 共 同 標 准, 以 期 每 一 個 人 和 社 會 機 構 經 常 銘 念 本 宣 言, 努 力 通 過 教 誨 和 教 育 促 進 對 權 利 和 自 由 的 尊 重, 并 通 過 國 家 的 和 國 際 的 漸 進 措 施, 使 這 些 權 利 和 自 由 在 各 會 員 國 本 身 人 民 及 在 其 管 轄 下 領 土 的 人 民 中 得 到 普 遍 和 有 效 的 承 認 和 遵 行; 第 一 條 人 人 生 而 自 由, 在 尊 嚴 和 權 利 上 一 律 平 等。 他 們 賦 有 理 性 和 良 心, 并 應 以 兄 弟 關 系 的 精 神 相 對 待。 第 二 條 人 人 有 資 格 享 有 本 宣 言 所 載 的 一 切 權 利 和 自 由, 不 分 種 族、 膚 色、 性 別、 語 言、 宗 教、 政 治 或 其 他 見 解、 國 籍 或 社 會 出 身、 財 產、 出 生 或 其 他 身 分 等 任 何 區 別。 并 且 不 得 因 一 人 所 屬 的 國 家 或 領 土 的 政 治 的、 行 政 的 或 者 國 際 的 地 位 之 不 同 而 有 所 區 別, 無 論 該 領 土 是 獨 立 領 土、 托 管 領 土、 非 自 治 領 土 或 者 處 于 其 他 任 何 主 權 受 限 制 的 情 況 之 下。 第 三 條 人 人 有 權 享 有 生 命、 自 由 和 人 身 安 全。 第 四 條 任 何 人 不 得 使 為 奴 隸 或 奴 役; 一 切 形 式 的 奴 隸 制 度 和 奴 隸 買 賣, 均 應 予 以 禁 止。 第 五 條 任 何 人 不 得 加 以 酷 刑, 或 施 以 殘 忍 的、 不 人 道 的 或 侮 辱 性 的 待 遇 或 刑 罰。 第 六 條 人 人 在 任 何 地 方 有 權 被 承 認 在 法 律 前 的 人 格。 第 七 條 法 律 之 前 人 人 平 等, 并 有 權 享 受 法 律 的 平 等 保 護, 不 受 任 何 歧 視。 人 人 有 權 享 受 平 等 保 護, 以 免 受 違 反 本 宣 言 的 任 何 歧 視 行 為 以 及 煽 動 這 種 歧 視 的 任 何 行 為 之 害。 第 八 條 任 何 人 當 憲 法 或 法 律 所 賦 予 他 的 基 本 權 利 遭 受 侵 害 時, 有 權 由 合 格 的 國 家 法 庭 對 這 種 侵 害 行 為 作 有 效 的 補 救。 第 九 條 任 何 人 不 得 加 以 任 意 逮 捕、 拘 禁 或 放 逐。 第 十 條 人 人 完 全 平 等 地 有 權 由 一 個 獨 立 而 無 偏 倚 的 法 庭 進 行 公 正 的 和 公 開 的 審 訊, 以 確 定 他 的 權 利 和 義 務 并 判 定 對 他 提 出 的 任 何 刑 事 指 控。 第 十 一 條 (一) 凡 受 刑 事 控 告 者, 在 未 經 獲 得 辯 護 上 所 需 的 一 切 保 證 的 公 開 審 判 而 依 法 證 實 有 罪 以 前, 有 權 被 視 為 無 罪。 (二) 任 何 人 的 任 何 行 為 或 不 行 為, 在 其 發 生 時 依 國 家 法 或 國 際 法 均 不 構 成 刑 事 罪 者, 不 得 被 判 為 犯 有 刑 事 罪。 刑 罰 不 得 重 于 犯 罪 時 適 用 的 法 律 規 定。 第 十 二 條 任 何 人 的 私 生 活、 家 庭、 住 宅 和 通 信 不 得 任 意 干 涉, 他 的 榮 譽 和 名 譽 不 得 加 以 攻 擊。 人 人 有 權 享 受 法 律 保 護, 以 免 受 這 種 干 涉 或 攻 擊。 第 十 三 條 (一) 人 人 在 各 國 境 內 有 權 自 由 遷 徙 和 居 住。 (二) 人 人 有 權 離 開 任 何 國 家, 包 括 其 本 國 在 內, 并 有 權 返 回 他 的 國 家。 第 十 四 條 (一) 人 人 有 權 在 其 他 國 家 尋 求 和 享 受 庇 護 以 避 免 迫 害。 (二) 在 真 正 由 于 非 政 治 性 的 罪 行 或 違 背 聯 合 國 的 宗 旨 和 原 則 的 行 為 而 被 起 訴 的 情 況 下, 不 得 援 用 此 種 權 利。 第 十 五 條 (一) 人 人 有 權 享 有 國 籍。 (二) 任 何 人 的 國 籍 不 得 任 意 剝 奪, 亦 不 得 否 認 其 改 變 國 籍 的 權 利。 第 十 六 條 (一) 成 年 男 女, 不 受 種 族、 國 籍 或 宗 教 的 任 何 限 制 有 權 婚 嫁 和 成 立 家 庭。 他 們 在 婚 姻 方 面, 在 結 婚 期 間 和 在 解 除 婚 約 時, 應 有 平 等 的 權 利。 (二) 只 有 經 男 女 雙 方 的 自 由 和 完 全 的 同 意, 才 能 締 婚。 (三) 家 庭 是 天 然 的 和 基 本 的 社 會 單 元, 并 應 受 社 會 和 國 家 的 保 護。 第 十 七 條 (一) 人 人 得 有 單 獨 的 財 產 所 有 權 以 及 同 他 人 合 有 的 所 有 權。 (二) 任 何 人 的 財 產 不 得 任 意 剝 奪。 第 十 八 條 人 人 有 思 想、 良 心 和 宗 教 自 由 的 權 利; 此 項 權 利 包 括 改 變 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由, 以 及 單 獨 或 集 體、 公 開 或 秘 密 地 以 教 義、 實 踐、 禮 拜 和 戒 律 表 示 他 的 宗 教 或 信 仰 的 自 由。 第 十 九 條 人 人 有 權 享 有 主 張 和 發 表 意 見 的 自 由; 此 項 權 利 包 括 持 有 主 張 而 不 受 干 涉 的 自 由, 和 通 過 任 何 媒 介 和 不 論 國 界 尋 求、 接 受 和 傳 遞 消 息 和 思 想 的 自 由。 第 二 十 條 (一) 人 人 有 權 享 有 和 平 集 會 和 結 社 的 自 由。 (二) 任 何 人 不 得 迫 使 隸 屬 于 某 一 團 體。 第 二 十 一 條 (一) 人 人 有 直 接 或 通 過 自 由 選 擇 的 代 表 參 與 治 理 本 國 的 權 利。 (二) 人 人 有 平 等 機 會 參 加 本 國 公 務 的 權 利。 (三) 人 民 的 意 志 是 政 府 權 力 的 基 礎; 這 一 意 志 應 以 定 期 的 和 真 正 的 選 舉 予 以 表 現, 而 選 舉 應 依 据 普 遍 和 平 等 的 投 票 權, 并 以 不 記 名 投 票 或 相 當 的 自 由 投 票 程 序 進 行。 第 二 十 二 條 每 個 人, 作 為 社 會 的 一 員, 有 權 享 受 社 會 保 障, 并 有 權 享 受 他 的 個 人 尊 嚴 和 人 格 的 自 由 發 展 所 必 需 的 經 濟、 社 會 和 文 化 方 面 各 種 權 利 的 實 現, 這 種 實 現 是 通 過 國 家 努 力 和 國 際 合 作 并 依 照 各 國 的 組 織 和 資 源 情 況。 第 二 十 三 條 (一) 人 人 有 權 工 作、 自 由 選 擇 職 業、 享 受 公 正 和 合 適 的 工 作 條 件 并 享 受 免 于 失 業 的 保 障。 (二) 人 人 有 同 工 同 酬 的 權 利, 不 受 任 何 歧 視。 (三) 每 一 個 工 作 的 人, 有 權 享 受 公 正 和 合 適 的 報 酬, 保 證 使 他 本 人 和 家 屬 有 一 個 符 合 人 的 生 活 條 件, 必 要 時 并 輔 以 其 他 方 式 的 社 會 保 障。 (四) 人 人 有 為 維 護 其 利 益 而 組 織 和 參 加 工 會 的 權 利。 第 二 十 四 條 人 人 有 享 有 休 息 和 閑 暇 的 權 利, 包 括 工 作 時 間 有 合 理 限 制 和 定 期 給 薪 休 假 的 權 利。 第 二 十 五 條 (一) 人 人 有 權 享 受 為 維 持 他 本 人 和 家 屬 的 健 康 和 福 利 所 需 的 生 活 水 准, 包 括 食 物、 衣 著、 住 房、 醫 療 和 必 要 的 社 會 服 務; 在 遭 到 失 業、 疾 病、 殘 廢、 守 寡、 衰 老 或 在 其 他 不 能 控 制 的 情 況 下 喪 失 謀 生 能 力 時, 有 權 享 受 保 障。 (二) 母 親 和 儿 童 有 權 享 受 特 別 照 顧 和 協 助。 一 切 儿 童, 無 論 婚 生 或 非 婚 生, 都 應 享 受 同 樣 的 社 會 保 護。 第 二 十 六 條 (一) 人 人 都 有 受 教 育 的 權 利, 教 育 應 當 免 費, 至 少 在 初 級 和 基 本 階 段 應 如 此。 初 級 教 育 應 屬 義 務 性 質。 技 術 和 職 業 教 育 應 普 遍 設 立。 高 等 教 育 應 根 据 成 績 而 對 一 切 人 平 等 開 放。 (二) 教 育 的 目 的 在 于 充 分 發 展 人 的 個 性 并 加 強 對 人 權 和 基 本 自 由 的 尊 重。 教 育 應 促 進 各 國、 各 種 族 或 各 宗 教 集 團 間 的 了 解、 容 忍 和 友 誼, 并 應 促 進 聯 合 國 維 護 和 平 的 各 項 活 動。 (三) 父 母 對 其 子 女 所 應 受 的 教 育 的 種 類, 有 優 先 選 擇 的 權 利。 第 二 十 七 條 (一) 人 人 有 權 自 由 參 加 社 會 的 文 化 生 活, 享 受 藝 術, 并 分 享 科 學 進 步 及 其 產 生 的 福 利。 (二) 人 人 對 由 于 他 所 創 作 的 任 何 科 學、 文 學 或 美 術 作 品 而 產 生 的 精 神 的 和 物 質 的 利 益, 有 享 受 保 護 的 權 利。 第 二 十 八 條 人 人 有 權 要 求 一 種 社 會 的 和 國 際 的 秩 序, 在 這 種 秩 序 中, 本 宣 言 所 載 的 權 利 和 自 由 能 獲 得 充 分 實 現。 第 二 十 九 條 (一) 人 人 對 社 會 負 有 義 務, 因 為 只 有 在 社 會 中 他 的 個 性 才 可 能 得 到 自 由 和 充 分 的 發 展。 (二) 人 人 在 行 使 他 的 權 利 和 自 由 時, 只 受 法 律 所 確 定 的 限 制, 確 定 此 種 限 制 的 唯 一 目 的 在 于 保 證 對 旁 人 的 權 利 和 自 由 給 予 應 有 的 承 認 和 尊 重, 并 在 一 個 民 主 的 社 會 中 適 應 道 德、 公 共 秩 序 和 普 遍 福 利 的 正 當 需 要。 (三) 這 些 權 利 和 自 由 的 行 使, 無 論 在 任 何 情 形 下 均 不 得 違 背 聯 合 國 的 宗 旨 和 原 則。 第 三 十 條 本 宣 言 的 任 何 條 文, 不 得 解 釋 為 默 許 任 何 國 家、 集 團 或 個 人 有 權 進 行 任 何 旨 在 破 壞 本 宣 言 所 載 的 任 何 權 利 和 自 由 的 活 動 或 行 為。
14:45:45 - ycchew - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=785: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

2006-01-02

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) has twofold importance in the context of the Language Observatory project.

Firstly, the article 2 of the Declaration states:
"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

This statement is the BASIC RECOGNITION behind the Language Observatory project, and we believe this requirement should be applied to communication activities of mankind in cyberspace as well.

Secondly, the texts of the Declaration are used as TEACHER (REFERENCE) DATA of the language identification logic. The Declaration in English is composed of 1,778 words and 8,952 characters. The length of the texts in bytes of other language translations varies depending on languages, spreading from 10,000 to 30,000 bytes. All these translations are used to identify language properties of the searched documents.

At this moment (December 2005), the Offie of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) is providing 332 language translations of the text with the help of various good-will supporters. Some of these translations, however, is available only in the form of PDF or image instead of encoded text. So that we need to create more than fifty language versions by our own efforts.

Contributors from alll around the world have rendered support to us in this regard. Also the support by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of the Japanese government, through the "Asian Language Resource Network (ALRN)" project, has provided us valuable suport in this regard. On behalf of the Language Observatory, I would like to record these contributors name here to memorize their contributions and to express our appreciation to them.

LanguageScriptEncodingName of contributorDate
SinhalaSinhalaUTF-8Turrence S. Nandasara2005/11/24
VietnameseLatinUTF-8Ho Viet Nga2005/12/07
Bahasa Melayu*LatinLatin-1Mohd Zaidi Abd Rozan2005/12/07
LaoLatinUTF-8Valaxay Dalaloy2005/12/12
Persian (Farsi)ArabicUTF-8Hammed Al Ali2005/12/12
MongolianCyrillicUTF-8Chuluun Erdenebat
Ulziibat Batbaatar
2005/12/19
TamilTamilUTF-8Venkataraman Narayanan2005/12/19
UyghurLatinUTF-8Jun Sugawara2005/12/19
NepaliDevanagariUTF-8Allen Bailochan Tuladhar2005/12/19
MalayalamMalayalamUTF-8Geeta2005/12/23
HindiDevanagariUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
MagahiDevanagariUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
MarathiDevanagariUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
SanskritDevanagariUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
BengaliBengaliUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
SaraikiArabicUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
PunjabiArabicUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
GujaratiGujaratiUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
KannadaKannadaUTF-8ALRN (MEXT)**2005/12/26
MyanmarMyanmarUTF-8Wunna Ko Ko2006/02/15
VietnameseLatinTCVN5712Huynh Quyet Thang2006/03/07
VietnameseLatinVPSHuynh Quyet Thang2006/03/07
VietnameseLatinVIQRHuynh Quyet Thang2006/03/07
AssameseDevanagariUTF-8Saora2006/03/31
AzeriCyrillicUTF-8Saora2006/03/31
AzerilatinUTF-8Saora2006/03/31
dariArabicUTF-8Saora2006/03/31
KyrgyzCyrillicUTF-8Saora2006/03/31
MarwariDevanagariUTF-8Saora2006/03/31
SindhiArabicUTF-8Saora2006/03/31
TajikiPerso-ArabicUTF-8Saora2006/03/31
TamangDevanagariUTF-8Saora2006/03/31
TeluguTeluguUTF-8Saora2006/03/31
TurkmenCyrillicUTF-8Saora2006/03/31
UrduArabicUTF-8Saora2006/03/31
UzbekCyrillicUTF-8Saora2006/03/31

note:
* text is verified and corrections are made.
** encoding work has been done by Kumari Co. Ltd.
YOUR HELP is WANTED for many languages (see List of languages)
Another UDHR Translations available on the Internet, see HERE.
15:00:00 - Mikami - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=480: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

UDHR in Hindi

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा


१० दिसम्बल १९४८ को यूना‌इटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें।

इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन पांच भाषाओं में प्राप्य है: --- अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। अनुवाद का जो पाठ यहां दिया गया है, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावना

चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है,

चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूंकि एक ऐसी विश्व-व्यवस्था की उस स्थापना को (जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आज़ादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी) सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है,

चूंकि अगर अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए --- उसे ही अन्तिम उपाय समझ कर --- मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है,

चूंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना जरूरी है,

चूंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नरनारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार-पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाय,

चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आज़ादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे,

चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आज़ादियों का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए, अब,


सामान्य सभा घोषित करती है कि

मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावे।

अनुच्छेद १.
सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भा‌ईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद २.
सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आज़ादियों को प्राप्त करने का हक़ है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार-प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायगा।

इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतन्त्र हो, संरक्षित हो, या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फ़रक़ न रखा जाएगा।

अनुच्छेद ३.
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद ४.
कोई भी ग़ुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, ग़ुलामी-प्रथा और ग़ुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद ५.
किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद ६.
हर किसी को हर जगह क़ानून की निग़ाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति-प्राप्ति का अधिकार है।

अनुच्छेद ७.
क़ानून की निग़ाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान क़ानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेद-भाव किया जाय या उस प्रकार के भेद-भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाय, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद ८.
सभी को संविधान या क़ानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक़ है।

अनुच्छेद ९.
किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ़्तार, नज़रबन्द या देश-निष्कासित न किया जाएगा।

अनुच्छेद १०.
सभी को पूर्णतः समान रूप से हक़ है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौज़दारी के किसी मामले में उनकी सुनवा‌ई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद ११.
(१) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफ़ा‌ई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाय।

(२) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा, जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद १२.
किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जायगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को क़ानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद १३.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद १४.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

(२) इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर-राजनीतिक अपराधों से सम्बन्धित हैं, या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य हैं।

अनुच्छेद १५.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र-विशेष को नागरिकता का अधिकार है।

(२) किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा।

अनुच्छेद १६.
(१) बालिग़ स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।

(२) विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतन्त्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।

(३) परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इका‌ई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद १७.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरोंके साथ मिलकर सम्मति रखने का अधिकार है।

(२) किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मति से वंचित न किया जाएगा।

अनुच्छेद १८.
प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आज़ादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतन्त्रता है।

अनुच्छेद १९.
प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के ज़रिए से तथा सीमाओं की परवाह न कर के किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है।

अनुच्छेद २०.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को शान्ति पूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार है।

(२) किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद २१.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के ज़रिए हिस्सा लेने का अधिकार है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।

(३) सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय-समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतन्त्र मतदान पद्धति से कराये जाएंगे।

अनुच्छेद २२.
समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतन्त्र विकास तथा गौरव के लिए --- जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो --- अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक़ है।

अनुच्छेद २३.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोज़गार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक़ है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मज़दूरी पाने का अधिकार है।

(३) प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है, अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मज़दूरी पाए, जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबन्ध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।

(४) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद २४.
प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अन्तर्गत काम के घंटों की उचित हदबन्दी और समय-समय पर मज़दूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद २५.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवनस्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके क़ाबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

(२) ज़च्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक़ है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहिता माता से जन्मा हो या अविवाहिता से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद २६.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों-सम्बन्धी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।

(२) शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा।

(३) माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस क़िस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद २७.
(१) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द लेने, तथा वैज्ञानिक, उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक़ है।

(२)प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं हो।

अनुच्छेद २८.
प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद २९.
(१) प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र और पूर्ण विकास संभव हो।

(२) अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा, जो कानून द्वारा निश्चित की जाएंगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के लिये आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातन्त्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(३) इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जायगा।

अनुच्छेद ३०.
इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह, या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहां बताये गए अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो।




This text is prepared in UTF-8 format by Kumari Co Ltd. based on the original available at URL: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/nd.htm
For English version: http://www.unhchr.ch/udhr/

14:59:00 - Mikami - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=512: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

Other UDHR translations

There have been done various efforts to translate UDHR text into various languages. Not only by UNHCHR, but several others, though these are just a partial traslation only.

SITECOMMENT
OmniglotArticle 1 only
GEONAMES.DEArticle 1 only
Eric Muller's Devanagari textsFull text is available in UTF-8, but Hindi / Sanskrit / Magahi / Bhojpuri only. UTF-16 is also available.
eurominorityArticle 1 only, limited languages
Anitra's WebMost part of the collection are given as image files
wikisource Vietnamese / Interlingua / Esperanto / Luxembourgish / Catalan
ThaiAmnesty International Thailand version

14:59:00 - Mikami - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=497: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments

List of languages whose teacher texts to be prepared

As of 17th December 2005, the following languages texts are yet available in coded text form.

LanguageScriptEncodingRemark
AmharicAmharUTF-8contacting
ArmenianArmenUTF-8
AssameseAssameseUTF-8on going (SAORA)
AssyrianAssyrianUTF-8
AzeriCyrillicUTF-8on going (SAORA)
AzeriLatinUTF-8on going (SAORA)
BalochiBalochiUTF-8on going (SAORA)
BengaliBengalUTF-8completed (Kumari)
BhojpuriDevanagariUTF-8Eric Muller
Burmese/MyanmarBurmeseUTF-8on going
DariArabicUTF-8on going (SAORA)
DivehiThaanaUTF-8
DzongkhaTibetanUTF-8
Even??????UTF-8
Farsi/PersianArabicUTF-8completed (Hammed Al Ali)
GeorgianGeorgianUTF-8
GujaratiGujaratiUTF-8completed (Kumari)
Hebrew (Ivrit)HebrewUTF-8www.knesset.gov.il/docs/heb/un_dec.htm
HindiDevanagariUTF-8completed (Kumari)
Inuktitut??????UTF-8
KannadaKannadaUTF-8completed (Kumari)
Karen (Pwo)BurmeseUTF-8
Karen (S'gaw)BurmeseUTF-8
KashmiriArabicUTF-8on going (SAORA)
KhmerKhmerUTF-8contacting
KyrgyzCyrillicUTF-8on going (SAORA)
LaoLaoUTF-8completed (Valaxay Dalaloy)
MagahiDevanagariUTF-8completed (Kumari). Article 16 missing.
MalayalamMalayalamUTF-8contacting
MarathiDevanagariUTF-8completed (Kumari)
MarwariArabicUTF-8on going (SAORA)
MongolianMongolianUTF-8completed (Chuluun Erdenebat &
Ulziibat Batbaatar)
NepaliDevanagariUTF-8completed (Allen Bailochan Tuladhar)
OjibwaycreeUTF-8
OriyaOriyaUTF-8
Pashto/PakhtoPerso-ArabicUTF-8on going (SAORA)
Punjabi/PanjabiArabicUTF-8completed (Kumari). Article 28, 29 lacking.
Punjabi/PanjabiGurmukhiUTF-8
SanskritDevanagariUTF-8completed (Kumari)
SaraikiArabicUTF-8completed (Kumari)
ShanBurmeseUTF-8
SindhiArabicUTF-8on going (SAORA)
SinhalaSinhaleseUTF-8completed (Nandasara)
Swampy CreeCreeUTF-8
TajikiArabicUTF-8on going (SAORA)
TajikiCyrillicUTF-8
Tamang (Tam)DevanagariUTF-8
Tamang (Tam)TibetanUTF-8
TamilTamilUTF-8completed (V. Narayanan)
TatarCyrillicUTF-8on going (SAORA)
TeluguTeluguUTF-8
ThaiThaiUTF-8contacting
TibetanTibetanUTF-8
TicunaLatinUTF-8
TurkmenCyrillicUTF-8on going (SAORA)
Uighur (Uyghur)LatinUTF-8completed (Jun Sugawara)
Uighur (Uyghur)ArabicUTF-8completed (Jun Sugawara)
UrduArabicUTF-8contacting
UzbekCyrillicUTF-8on going (SAORA)
YiYiUTF-8
YiddishHebrewUTF-8
YukagirCyrillicUTF-8
VietnameseLatinUTF-8completed (Ho Viet Nga)

14:59:00 - Mikami - mySQL error with query SELECT COUNT(*) FROM nucleus_comment as c WHERE c.citem=485: Table './nucleus/nucleus_comment' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

No comments